pro elektroprojektanty

Generátor technických zpráv je určen pouze pro B2B segment.
Tato služba není určena pro koncové spotřebitele, podmínkou objednání je platné evropské IČ.


Generátor technických zpráv je v současnosti v testovacím provozu.

Od konce června 2019 již existuje funkční prototyp Generátoru technických zpráv.

Generované technické zprávy v testovacím provozu jsou každopádně plnohodnotné (nejde o žádné nedodělky).

Nyní je projekt ve fázi, kdy se postupně doplňuje a ladí jeho obsah, a kontrolují se u toho správnosti všech možných generovacích podmínek a stavů. Generátor tudíž v první řadě ještě není obsahově zcela kompletní. Doplňování obsahu se předpokládá průběžně, právě i na zákaldě požadavků na výstupy jednotlivých uživatelů, zapojených do testovacího provozu. Zadávání vstupních údajů pro generované technické zprávy probíhá prostřednictvím Excelovského souboru, což víme může být trochu nekomfortní. Neposledním výrazným aspektem testovacího provozu je, že veškeré vygenerované technické zprávy budou vždy jednotlivě kontrolovány, zdali neobsahují nějaké nesmysly, tudíž celý proces od objednání až po finální technickou zprávu může být trochu pomalejší.
V případě přetlaku žádostí o generování pak mohou být upřesnostněni účastníci proběhlého průzkumu mezi elektroprojektanty, kteří v něm zvolili možnost, že by se testovacího provozu chtěli zúčastnit.

Generované technické zprávy v testovacím provozu jsou každopádně plnohodnotné (nejde o žádné nedodělky).

Cíle testovacího provozu:

 • odladit způsob zadávání vstupních parametrů tak, aby to bylo jednoduché a uživatelsky přívětivé; v testovacím provozu probíhá zadávání parametrů prostřednictvím Excelového souboru, který na základě Vaší zpětné vazby chceme průběžně ladit tak, aby Vám co nejvíce vyhovoval (počet kroků, počet zadávaných údajů, atd.); jakmile jej odladíme, jeho kroky by byly použity pro případné budoucí webové rozhraní (viz poslední dva body)
 • ověřit funkčnost a použitelnost Generátoru technických zpráv v praxi
 • ověřit, že v generovaných výstupech nejsou nesmysly, chyby, překlepy, atd.
 • Generátor technických zpráv průběžně obsahově naplnit, a to zejména s prioritou dle požadavků uživatelů
 • získat a zapracovat zpětnou vazbu od uživatelů, zapojených do testovacího provozu
 • ověřit, zdali bude o službu Generátoru technických zpráv vůbec zájem; pokud zájem nebude, a to zejména opakovaný, pak patrně nemá Generátor technických zpráv smysl dál vyvíjet, a projekt bude nejspíš ukončen
 • pokud opakovaný zájem o generované technické zprávy bude, pak se zadávání vstupních parametrů a objednávání technických zpráv přesune sem na portál, bez potřeby stahovat/vyplňovat nějaký Excel

Počátkem listopadu 2019 se začal programovat nový web, čili na přelomu 2019/2020 by se mohl zkušební provoz Generátoru technických zpráv překlopit do ostrého provozu (tzn. zadávání parametrů pro Generátor technických zpráv bude přímo na webu, čímž se zbavíme zadávacího Excelu, a Generátor technických zpráv bude zhruba z 90 % obsahově naplněn).

 1. Rodinné domy zpravidla nejsou vyhrazená zařízení třídy I, skupina B, a to zejména z těchto důvodů:
  • venkovní prostory nejsou automaticky prostory zvlášť nebezpečné;
   viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, vysvětlivka 1) v Tabulce NA.6
  • rodinné domy nejsou automaticky pracovištěm;
   ano, i rodinný dům může být pracovištěm, ale není tomu tak vždy
  • na to, aby mohl být nějaký objekt klasifikován pod vyhrazené zařízení třídy I, skupina B musí být splněny obě z výše uvedených podmínek, tedy že musí působit vnější vlivy zvlášť nebezpečné (což venku automaticky nepůsobí), a že musí působit na pracovišti (což rodinný dům automaticky není)
 2. V rodinných domech nebývají osazena požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, neboť je tam žádný předpis nevyžaduje).
 3. Dost často v zadání chybí volba, že řešená stavba vyžaduje (či v předchozím stupni vyžadovala) ohlášení či povolení dle stavebního zákona. Pokud na stavbu bylo vydáno stavební povolení, či jakékoli jiné adekvátní rozhodnutí stavebního úřadu, pak je potřeba tuto volbu zaškrtnout. Má to následně dopad na definování povinností na zhotovitele, což zase zpětně chrání projektanta proti tomu, aby stavbu nerealizovaly firmy, které k tomu nejsou oprávněny (aneb "my nevíme, jak to máme dělat" / "nevíte? tak si přečtěte co máte splňovat, a zajistěte odborné vedení stavby, jak Vám to ukládá stavební zákon, nashledanou").
 4. Sem tam se neodpovídá na položené otázky, ale dedukují se nějaké vlastní možnosti. Mějme modelový případ, kdy se řešená technologie fyzicky napojí kabelem za transformátorem na nízkém napětí, k tomu se upraví měření na vysokém napětí. V zadání se jako jedna z prvních možností volí možnost, napojením kde začíná řešený projekt? Položená otázka ale zní, kde se začíná s napojením? Ne co všechno se v instalaci vyskytuje (např. i vysoké napětí), či co se bude řešit (úprava měření na vysokém napětí). V zadání tak má být zvolena možnost "řešená technologie začíná napojením v měřené části na nízkém napětí (tj. za fakturačním měřením)". Otázka na úpravu měření se pak totiž automaticky zobrazí v dalších krocích. Pokud se však v tomto modelovém případě zvolí například možnost "řešená technologie začíná napojením v distribuční síti vysokého napětí (tj. před fakturačním měřením) (např. kvůli oné úpravě fakturačního měření na vysokém napětí), tak výsledná zpráva bude nesmyslná, a nebude sedět na řešený případ (kupříkladu budou citovány úplně jiné normy, které souvisí s vysokým napětím a s distribucí). Řešený modelový případ totiž nezačíná fyzickým napojením kabelu na vysokém napětí, natož ještě před fakturačním měřením, čili v distribuční síti ...
 5. Dost často chybí volba, o jaké jde vyhrazné zařízení. Podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. je silnoproudé zařízení vždy nějakým vyhrazeným technickým zařízením. Nicméně toto už je v Generátoru technických zpráv ošetřeno tak, že pokud v zadání chybí volba vyhrazeného technického zařízení, pak se předpokládá, že jde o vyhrazené zařízení třídy II, skupina D. Na novém webu to bude ošetřeno tak, že půjde o povinnou otázku.
 6. Bohužel občas zlobí samotný zadávací Excel. Občas háže chybové hlášky, občas opakovaně vypisuje stejné položky, atd. Víme o tom. Stejně tak víme o tom, že zadávání prostřednictvím Excelu je velmi nekomfortní. Nicméně v dohledné době (doufáme že do konce roku 2019) bychom se měli zadávacího Excelu zcela zbavit. Začal se programovat web Pro Elektroprojektanty, a samotné zadávání parametrů generovaných technických zpráv by se mělo přesunout na něj. Děkujeme za trpělivost.

Zadávací Excel ke stažení je k nalezení níže na odkazech jednotlivých typů staveb

Pokud je v řešeném objektu více druhů prostor (např. administrativní budova, ve které jsou i obchodní jednotky a parkovací prostory), pak zvolte zadávací Excel podle toho, jaké využití objektu převažuje. Pokud v modelovém příkladu převažuje administrativní část, pak zvolte zadávací Excel pro administrativní objekty. Zbývající možnosti využití (např. obchodní prostory, parkovací prostory, atd.) pak v zadávacím Excelu půjdou navolit.

Pokud by Vám v zadávacím Excelu chyběla jakákoli otázka/odpověď dejte vědět, pokusíme se je zakomponovat.

Elektroinstalce budov (aneb dle vyhlášky část dokumentace D.1.4)
(když převažuje elektroinstalace samotných staveb, tj. zejména uzemnění, zásuvky, osvětlení, ochrana před bleskem)

 • Objekty do třech bytů (rodinné domy, vily, dvojdomky, ale i elektroinstalace bytů)
 • Budovy se čtyřmi a více byty (bytové domy, apartmánové domy, lofty, apod.)
 • Ostatní objekty pro ubytování (hotely, penziony, ubytovny, studentské koleje, internáty, dětské domovy, věznice, atd.)
 • Administrativní objekty (kancelářské prostory, openspace, úřady a státní správa, pošty, apod.)
 • Budovy pro obchod (obchodní domy, nákupní střediska, restaurace, bary, kavárny, apod.)
 • Dopravní objekty (železniční a autobusová nádraží, letecké a přístavní terminály)
 • Garáže (parkovací domy, hasičské zbrojnice, garážové objekty, autodílny, depa, apod.)
 • Průmyslové objekty (objekty výrobního průmyslu)
 • Skladové objekty (sklady, skladová a distribuční centra, chladírenské a mrazírenské sklady, apod.)
 • Budovy pro společenské a kulturní účely (divadla, kina, kongresová centra, koncetrní sály a haly)
 • Muzea a knihovny (muzea, knihovny, galerie, archivy a depozitáře)
 • Budovy pro školství (předškolní, základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělávání, tělocvičny)
 • Budovy pro zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, léčebny, sociální péče, domovy seniorů)
 • Budovy pro sport (zázemí sportovišť a areálů, tělocvičny mimo školství, sportovní haly)
 • Budovy pro zemědělství (zemědělské a zahradnické provozy, stáje, apod.)

Elektroinstalace technologií (aneb dle vyhlášky část dokumentace D.2)
(když převažují technologie, bez elektroinstalací stavby; doplňkově však jdou zadat i stavební elektroinstalace)

 • distribuční rozvody vn/nn, spínací stanice a trafostanice, rozvodny, včetně záložních zdrojů
  (dieselagregáty, UPS, DUPS, CPS, bateriová úložiště, atd.)
 • osvětlovací síť dálnic a silnic (veřejné osvětlení dálnic a silnic I., II. a III. třídy)
 • osvětlovací síť staveb (venkovní osvětlení místních a účelových komunikací, zejména okolo budov)
 • nabíjecí infrastruktura pro elektromobily
 • fotovoltaické instalace (včetně dotačních titulů NZÚ a OPPIK)
 • KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla / plynové kogenerační jednotky)
 • dieselagregáty
 • serverovny a datová centra
 • strojní a technologické celky (napájení jakýchkoli strojů/linek/technologií)
 • zdravotnické technologie (RTG, CT, MR, PET, SPECT, Angio, lineární urychlovače, atd.)
 • EPS (elektrická požární signalizace)

Krátká verze návodu:

 1. V předchozí sekci "Kde najdu ke stažení zadávací Excel pro objednání technické zprávy?" si stáhnete příslušný zadávací Excelový soubor, vyplníte jej, zašlete nám jej zpět, zaplatíte, obdržíte vygenerovanou zprávu.


Podrobnější verze návodu:

 1. V předchozí sekci "Kde najdu ke stažení zadávací Excel pro objednání technické zprávy?" si stáhnete příslušný zadávací Excelový soubor. Každý typ stavby má svůj samostatný zadávací Excel, čili si musíte stáhnout vždy ten, který souvisí s typem stavby, pro kterou chcete generovat technickou zprávu.
 2. Jelikož se obsah zadávacích Excelových souborů dynamicky mění podle toho, jaké průběžně zadáváte hodnoty, je nutné v něm mít povolená makra (ne, žádné viry v něm nedistribuujeme; soubor zadávacího Excelu má skoro 2 MB zejména proto, že jsou v něm uloženy údaje o všech katastrálních územích, ze kterých se vybírá v prvním kroku, plus jsou v něm samozřejmě uloženy všechny související otázky, odpovědi, a jejich párování kdy se co má zobrazit; samotné ne/zobrazování otázek pak zajišťují ona makra, která je k tomu potřeba povolit).
 3. Jelikož se obsah Generátoru technických zpráv v rámci testovacího provozu dynamicky vyjíjí, vyvíjí se podle toho i zadávací Excel. Proto si před každou objednávkou prosím stáhněte aktuální zadávací Excel tak, abyste měli k dispozici jeho poslední verzi (či si aspoň zkontrolujte, zdali poslední verzi máte).
 4. Vyplněný zadávací Excel nám zašlete na email objednavka (zavinac) technickezpravy.cz
  Pokud Vám v zadávacím Excelu chybí jakákoli volba, napište nám ji prosím do emailu; pokusíme se ji zohlednit a zapracovat.
 5. V rámci první objednávky bude dobré definovat požadovaný vzhled technických zpráv (viz samostatná sekce níže "Chci mít vygenerovanou technickou zprávu ve svém vzhledu, co mám udělat?").
 6. Po obdržení objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 7. Po úhradě zálohové faktury Vám zašleme spolu s daňovým dokladem vygenerovanou technickou zprávu.


UPOZORNĚNÍ! Pokud nám žádnou Vaši vzorovou technickou zprávu či připravenou šablonu MS Word nezašlete, bude technická zpráva vygenerována do standartní šablony Normal.dotx (to znamená, že vygenerovaná technická zpráva bude vypadat tak, jako byste si otevřeli prázdný dokument v MS Word, a začali do něj rovnou psát).

Za každou objednanou vygenerovanou technickou zprávu je samozřejmě možné platit jednotlivě dle ceníku.

Pokud Vás Generátor technických zpráv zaujal, a chcete jej používat dlouhodoběji, nabízíme i možnost předplatit si libovolné množství technických zpráv dopředu. Předplacený kredit nemá žádný množstevní limit, ani časové omezení. Z předplaceného kreditu se následně budou odečítat ceny za každou objednanou technickou zprávu dle ceníku.

Pokud jste v proběhlém průzkumu mezi elektroprojektanty souhlasili se zapojením do testovacího provozu, a budeme Vás umět spárovat buďto se zanechaným IČ nebo emailem, započítáme Vám automaticky slevu 20 % během prvního měsíce Vašeho používání Generátoru technických zpráv (tj. během 30 dnů od Vaší první objednávky). Uvedená sleva 20 % se vztahuje jak na jednotlivě objednávané technické zprávy (tzn. vygenerovaná technická zpráva za 1.000,- kč namísto 1.250,- Kč), tak i na případné předplacení kreditu (takže např. za předplacení 5.000,- Kč zaplatíte o 20 % méně, tedy 4.000,- Kč + k tomu navíc během prvního měsíce pro Vás platí již slevněná cena za vygenerovanou technickou zprávu, takže slevu 20 % prakticky dostanete 2x). Po prvním měsíci (tj. po 30 dnech od první objednávky) používání se pak přechází na standardní ceny dle ceníku.

Preferovaný způsob úhrady prosím nejlépe uveďte v emailu při objednání.

Pokud chcete mít vygenerovanou technickou zprávu ve svém vzhledu, tak nám v rámci první objednávky přiložte i nějakou Vaši vzorovou technickou zprávu. My z ní zdarma vytvoříme šablonu pro MS Word, do které se pro Vaše IČ budou všechny technické zprávy generovat.


Pokud nám z jakéhokoli důvodu Vaši ukázkovou technickou zprávu posílat nechcete, můžete nám šablonu pro MS Word připravit sami, přičemž požadovaná struktura šablony je následující:

 1. Váš titulní list, popř. prázdná titulní stránka, na jejím konci vložen "Konec oddílu" (Ribbon Rozložení - Konce - Další stránka).
 2. Druhá stránka obsah (Ribbon Reference - Obsah), na konci stránky opět vložený "Konec oddílu"; pokud obsah v technických zprávách nepoužíváte, pak tuto stránku zcela vynecháte.
 3. Prázdná stránka, do které se bude generovat vlastní text technické zprávy.
 4. Nastavíte si formátování stylů (velikosti a barvy písma, fonty, odstavce) s těmito názvy:
  • Normální
  • Nadpis1 (včetně případného preferovaného způsobu číslování kapitol úrovně 1)
  • Nadpis2 (včetně případného preferovaného způsobu číslování kapitol úrovně 2)
  • Nadpis3 (včetně případného preferovaného způsobu číslování kapitol úrovně 3)
  • Odrážky (= jako "Normální", s nastavením preferovaných odrážek)
  • Text pozn. pod čarou (= jako "Normální", zpravidla menším písmem)
  • Popisy obrázků a tabulek (= zarovnání na střed + větší odsazení "za")
  • Obrázek (= nepovinný styl, chcete-li nějak odlišit od předchozího, např. menším odsazením "za" + v odstavcích nastavit "Svázat s následujícím")
  • Odsazení1 (= jako "Normální" s předsazením 2 cm + tabulátor 2 cm)
  • Odsazení2 (= jako "Normální" s předsazením 4,5 cm + tabulátor 4,5 cm)
  • Odsazení3 (= jako "Normální" s předsazením 6,5 cm + tabulátor 6,5 cm)
  • Odsazení4 (= jako "Normální" s předsazením 3,5 cm + tabulátor 3,5 cm)
  • Tabulátor (= jako "Normální" s předsazením 6,5 cm + tabulátor 6,5 cm)
 5. V šabloně můžete mít nastaveno i libovolné záhlaví/zápatí stránek, případně i jiné záhlaví/zápatí pro první stranu (jak to MS Word umožňuje).
 6. Soubor uložíte jako šablonu MS Word (Ribbon Soubor - Uložit jako - Uložit jako typ: Šablona Word), tj. jako soubor .dotx, nejlépe ve verzi 2016.
 7. Takto nastavenou šablonu nám zašlete spolu s vyplněným zadávacím Excelem na objednavka (zavinac) technickezpravy.cz


Jakmile bude jednou Vaše šablona nastavena, znovu ji už posílat nemusíte.
Šablona bude přiřazena k Vašemu IČ, a veškeré technické zprávy se budou generovat do ní.
Samozřejmě pokud v šabloně budete potřebovat cokoli upravit, stačí nám vždy zaslat její upravenou verzi.


UPOZORNĚNÍ! Pokud nám žádnou Vaši vzorovou technickou zprávu či připravenou šablonu MS Word nezašlete, bude technická zpráva vygenerována do standartní šablony Normal.dotx (to znamená, že vygenerovaná technická zpráva bude vypadat tak, jako byste si otevřeli prázdný dokument v MS Word, a začali do něj rovnou psát).

Ne, nemusíte.

Pokud jste si objednali technickou zprávu např. pro stavební povolení, a teď z ní potřebujete vytvořit technickou zprávu pro další stupeň dokumentace, jednoduše stačí vzít vyplněný původní zadávací Excel, a jen v něm změnit stupeň dokumentace. Samozřejmě můžete poupravit či dopřesnit zadané hodnoty, nicméně vyplňovat vše znovu nutně nemusíte.

Samozřejmě se může stát, že jsme od chvíle Vaší předchozí objednávky vydali novou verzi zadávacího Excelu. Nicméně i tak můžete použít původní zadávací Excel, protože původní zadávací Excel bude s tím novým vždy zpětně kompatibilní. V novém Excelu jen nejspíš přibyly nové otázky, případně se poupravilo znění původních otázek. Na původní odpovědi to nicméně nebude mít žádný vliv.

Budeme nesmírně rádi za jakoukoli Vaši zpětnou vazbu z testovacího provozu.
Ať už bude pozitivní, či negativní. Proto budeme rádi, pokud nám po každé objednávce něco napíšete.

Jak jste spokojeni s rozsahem a způsobem zadávání? Co Vám v něm chybí či přebývá?
Jak jste spokojeni s vygenerovanou technickou zprávou? Co Vám v ní chybí či přebývá?
Co byste z hlediska uživatelského komfortu viděli jinak či lépe?
Co byste chtěli zlepšit či změnit?
Atd.

Stejně tak pokud máte jakékoli přání ke způsobu zadávání vstupních hodnot, např. že Vám v zadávacím Excelu chybí nějaká možnost či varianta, určitě nám napište. Budeme se snažit vše smysluplné zapracovat.


info (zavináč) technickezpravy.cz


+420 731 119 229

tak do konce listopadu se definitivně trafostanice vydat nepodaří, neb se neustále naráží na nové a nové komplikace v zadávání; ty se patrně podaří vyřešit pouze drobnou korekcí struktury zadávání, což spolu s neustále problémovým zadávacím Excelem směřuje k tomu, že trafostanice vypustíme až s novým webem, kdy bude zadávání vstupních údajů přesunuto na web, bez potřeby Excelu; nový web je již rozpracován, takže nezbývá než doufat, že do nového roku vše poběží; všechny doposud vydané druhy staveb každopádně dál fungují, všechny zadávací Excely v odkazech výše byly aktualizovány na nejnovější verzi

17. 11. 2019: zprovozněny technologické instalace, doplněny další technologie budov, oprava překlepů a chyb; aktuálně se generuje z více jak 200 citací legislativy a z více jak 500 citací technických norem

10. 11. 2019: zprovozněno areálové VO, přidány možnosti staveb pod Ministerstvem vnitra a pod Drážním úřadem

26. 10. 2019: zprovozněny kogenerační jednotky, u všech zadání přidána možnost použití ve vojenských objektech

10. 10. 2019: zprovozněny zprávy zdravotnických zobrazovacích technologií

5. 10. 2019: zprovozněny zprávy pro objekty muzeí, knihoven, archivů, apod.

29. 9. 2019: zprovozněny zprávy pro objekty parkovacích domů

10. 9. 2019: zprovozněna zprávy nabíjecí infrastrukturu elektromobilů

4. 9. 2019: zprovozněn první zadávací Excel z technologických elektroinstalací (pro vlastní technologie fotovoltaických systémů), čili pro část D.2 dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Struktura technických zpráv v této části je trochu jiná, než pro část D.1.4 (viz požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb na její obsah).

25. 8. 2019: cca po měsíci práce doplněno dalších pět druhů staveb
v generovacím jádře je přes 450 citací legislativy a norem

6. 8. 2019: opravena chyba v zadávacím Excelu, kdy po otevření již vyplněného Excelu docházelo k přepsání všech zadaných hodnot, takže nešel použít opakovaně; nyní již lze zadané hodnoty používat opakovaně, či je upravovat

28. 7. 2019: zpřístupnění testovacího provoz Generátoru technických zpráv
generátor pokrývá všechny stupně dokumentací, je aktuálně naplněn pro tři druhy staveb
v generovacím jádře je přes 300 citací legislativy a norem

26. 6. 2019: rozběhnutí testovacího provozu Generátoru technických zpráv
první testovací výstupy, ladění vzhledu, generovacích podmínek, řešení způsobu zadávání vstupních hodnot


Zpět na hlavní stránku